Logo
Oleh-Dara-Nya

 

        

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Want ook als ik mij nog meer zou beroemen op onze volmacht, die de Heere ons gegeven heeft tot opbouw en niet tot uw afbraak (2 Kor.10: 8a).

Antwoord 83:
 

Mat. 16:18, 19; 18:15-18.

Joh. 20: 22-23 En nadat Hij dit gezegd had, blies Hij op hen en zei tegen hen: Ontvang de Heilige Geest. Als u iemands zonden vergeeft, worden ze hem vergeven; als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend.

Math.18:18 Voorwaar, Ik zeg u: Alles wat u op de aarde bindt, zal in de hemel gebonden zijn; en alles wat u op de aarde ontbindt, zal in de hemel ontbonden zijn.

Antwoord 84: 

Mat. 16:19; Joh. 20:21-23.

2 Thessalonicenzen 3:14-16  Maar indien iemand ons woord, door deze brief geschreven, niet gehoorzaam is, maak hem als zodanig bekend en laat u niet met hem in, opdat hij tot inkeer komt.; En houdt hem niet als een vijand, maar vermaant hem als een broeder. De Heere nu des vredes Zelf geve u vrede te allen tijd, in allerlei wijze. De Heere zij met u allen.

Antwoord 85: 

Mat. 18:15-18; 1 Kor. 5:3-5, 11; 2 Kor. 2:6-8; 2 Thes. 3:14-15; 1 Tim. 5:17; 2 Joh. 1:10-11.

1 Kor. 5:11 Maar nu heb ik u geschreven dat u zich niet moet inlaten met iemand die, terwijl hij een broeder wordt genoemd, een ontuchtpleger is, of een hebzuchtige, of een afgodendienaar, of een lasteraar, of een dronkaard, of een rover. Met zo iemand moet u zelfs niet eten.

In deze Zondag de bespreking van "De sleutels van het koninkrijk der hemelen.


Drie hoofdthema's in deze bespreking
1.
 Wat die sleutels zijn
2.  Hoe die sleutels worden gebruikt
3.
 De noodzakelijkheid van deze sleutels

Inleiding
Ter versterking van het geloof in het bloed van de Heere Jezus Christus, zijn de Heilige Sacramenten ingesteld, en heeft de Heere die als zichtbare tekenen en zegels aan ons gegeven. Dat heerlijk goed, dat God ons in de voorgaande zondagen zo breed heeft uitgemeten en voorgesteld, dat moet ook zuinig worden bewaard, opdat de vossen niet komen, die kleine vossen die de wijngaard verderven. Zodat ook de rovers buiten de wijngaard van de Heere geweerd worden en de erfenis van God niet te schande zouden maken en de naam van de Heere ontheiligd en de kerk schade zou lijden. Er wordt dus gesproken over de sleutelmacht aan de kerk des Heeren gegeven. Toebetrouwd niet aan een bepaald persoon, niet aan de paus, niet aan de dominee, zelfs niet aan de kerkeraad, maar aan de gemeente des Heeren. Elk lid van de gemeente wordt dus actief betrokken bij het uitoefenen van de kerkelijke tucht. Een sleutel is om te openen of te sluiten. Als hier gesproken wordt van sleutels van het hemelrijk, de prediking van het evangelie en de christelijk tucht, dan zijn die beide sleutels bestemd om te openen, maar ook om te sluiten. Ook de prediking van het evangelie is niet alleen om te openen, maar de prediking is ook om te sluiten. Dat is een ingrijpend gebeuren, zowel in het openen als in het sluiten. Nooit gaat hier iemand uit de kerk of het koninkrijk der hemelen is voor hem geopend of gesloten en hij draagt zijn vonnis mee, of van vrijspraak of van veroordeling. En dat vonnis wat hier voltrokken wordt in de prediking van het evangelie, daar houdt God Zich aan in het oordeel.

Wat zijn de sleutels van het hemelrijk? Christus heeft die sleutels aan Zijn kerk gegeven, niet in die zin dat Hij ze uit handen heeft gegeven, opdat Zijn kerk ze nu maar moest gebruiken naar de willekeur van de kerk. Nee, Christus gebruikt Zijn sleutel door Zijn kerk. Hij opent Zelf door middel van Zijn ambten en Zijn kerk het hemelrijk. En dan is Christus in de sleutels waarmee Hij opent en sluit nog altijd een rots van behoud, of een rots van ergernis. Wat zijn de sleutels van het hemelrijk?

1. De verkondiging van het heilig evangelie en
2. De christelijke ban of uitsluiting uit de christelijke gemeente.

Door deze twee stukken wordt het hemelrijk de gelovigen opengedaan en de ongelovigen toegesloten.

Het hemelrijk, heeft dat enkel maar betrekking op de hemel? Nee, het hemelrijk is het koninkrijk der hemelen waarvan Johannes, maar ook Jezus Zelf gepredikt heeft: het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen of het koninkrijk der hemelen is binnen in ulieden. Dat koninkrijk is veel ruimer dan de hemel alleen, het omvat ook hier de aarde. Het is overal waar God Zijn volk vergadert door Zijn woord en Geest. Het is ook niet zo dat het koninkrijk der hemelen begrensd is door de muren van een bepaalde kerkgemeenschap. Nee, het is overal, waar Gods kinderen zijn. In de hemel en op de aarde, in de kerk, _ dan bedoel ik de zichtbare kerk, _ maar ook nog wel buiten de kerk, waar er hier en daar ook nog rond zwerven, gekenden des Heeren, gekochten met Zijn bloed. Dat koninkrijk der hemelen is dus overal waar God Zijn volk vergadert, door de dienst van woord en sacrament. Dat koninkrijk wordt gesloten en geopend door het heilig evangelie en de christelijk ban. Er zijn dus muren om dat koninkrijk, muren met poorten zoals er poorten waren om tot het heiligdom in te gaan. Hij heeft muren rond Zijn kerk gebouwd en poorten in die muren gemaakt en wachters op de muren gesteld die dag en nacht tegen gevaar moeten waken. U kunt het lezen bij monde van Ezechiël.

De middelen waardoor God zalig maakt, worden in de kerk geschonken
God wil dat door Zijn knechten en Zijn kerk gedaan hebben, door het gebruik van de sleutels. De Heere wil niet dat we dit met het zwaard zullen doen. De inquisitie kan een middel zijn in de hand van de anti-christ, van de tegen Christus zich stellende paus, maar de inquisitie is niet het middel van Christus kerk. Christus heeft Zijn kerk geen zwaard gegeven, maar sleutels gegeven en wel de verkondiging van het heilig evangelie. Wanneer dan het evangelie bijbels bediend wordt, wanneer Gods knechten getrouw de raad van God verkondigen, dan zult u niet in het onzekere worden gelaten. Niet de kerk als instituut, maar de middelen waardoor God zalig maakt, worden in de kerk geschonken, gegeven van God en hier geopenbaard. Niet alleen de prediking van het evangelie is een sleutel. Het zou ook kunnen zijn, dat die dienst van het evangelie voor u niet genoeg was, dat u door die omheining heen brak en in openbare zonden de naam des Heeren onteerde en u onwaardig maakte, om met Gods schare op te gaan naar het heilig huis van God. Dan heeft de Heere als laatste ringmuur om Zijn kerk de christelijke ban ingesteld. Ook dat is een sleutel van tucht die niet roesten mag, die gehandhaafd moet worden totdat Jezus komt. Het is de christelijke ban waar we straks nog verder bij zullen stilstaan. Het is dus zo, dat, waar het evangelie bijbels gepredikt wordt en de christelijke tucht bediend wordt naar de eis van Gods woord, degenen die buiten de kerk gesloten worden, buiten de hemel gesloten worden. God zal zich aan het vonnis van de kerk houden, wanneer het naar de inzettingen des Heeren bediend is.

Want de blijde boodschap is er voor schuldigen
In vraag 84 wordt gevraagd: Hoe wordt het koninkrijk der hemelen door de verkondiging van het heilig evangelie ontsloten en toegesloten? De prediking, wordt hier de eerste sleutel genoemd. Hoe gebeurt dat nu? Wel dit gebeurt volgens het bevel van Christus, als aan de gelovigen allen en een ieder verkondigd en openlijk verzekerd wordt, dat zo dikwijls als zij de beloften van het evangelie met een waar geloof aannemen, waarachtig alle zonden van God om de verdienste van Christus' wil vergeven zijn. Op bevel van God, aan allen, klein en groot, een ieder, wie hij dan ook zij, de kleinste, de zwakste, de minst gelovige, het gekrookte riet, het rokende lemmet niet uitgesloten. De arme van geest, de ellendige, de hulpeloze, allen en een ieder, hetzij kind of man of vrouw, hetzij ingeborene of vreemdeling. Die zich tot de Heere gewend heeft. Het betreft het natuurlijk zaad van Abraham, die zich met een waar hart tot God bekeren. De Catechismus zegt heel eenvoudig: Zo dikwijls ze de beloften van het evangelie met een waar geloof aannemen, zo dikwijls als ze dat doen, verzeker ik u in de naam van Jezus Christus, op grond van dit ontwijfelbaar woord, dat waarachtig al uw zonden u van God vergeven zijn. Hier openen zich plotseling de schatkamers van het heil, niet op een kier, maar hier zwaait God de deuren van Zijn genade op het wijdst open voor een zondaar, die zich verlaat op de beloften van God. Zij allen steunen op de beloften van het evangelie, hoe zwak het ook zijn mag, als het maar met een waar geloof is. Het is maar niet een verstandelijk toestemmen van het evangeliewoord, want de blijde boodschap is er voor schuldigen. Het blijft toch altijd waar, dat die blijde boodschap alleen maar een blijde boodschap is voor hen die schulden hebben, voor degenen die met hun schulden geen raad meer weten, voor hen die de toegang tot God maar niet kunnen vinden. Voor hen voor wie het leven buiten God de dood geworden is, die door de kracht van de Heilige Geest uit de doodslaap zijn opgewekt en die zijn gaan zoeken naar de gemeenschap met God. Altijd, wanneer de beloften van het evangelie geopenbaard en ontsloten worden en het geloof die beloften mag aangrijpen, of het nu zwak is of sterk, dan wordt dat koninkrijk der hemelen voor mij geopend. Let er wel op, u krijgt de verlossing niet, omdat u de beloften omhelst of omdat u nederig en ootmoedig tot God komt, maar alleen om de verdienste van Christus. Daarom schenkt God allen die verlossing in de omhelzing van de beloften van het verbond.

De christelijke ban gaat niet over mensen die in zonde vallen
en daar berouw over hebben
De catechismus gaat nog verder, ja, er is nog uitkomst, zelfs voor de grootste van de zondaren. "Zolang zij zich niet bekeren", staat er. Hier is dan de mogelijkheid ook voor u om zalig te worden. Die toorn en die verdoemenis is nog niet onherroepelijk. "Zolang als zij zich niet bekeren", dus als u zich tot God bekeert, zult u met Gods kinderen ontheven worden van die toorn en de straf die God aangezegd heeft op uw zonde, naar dit getuigenis van het evangelie zal God oordelen, beide in dit en in het toekomende leven. In vraag 85 wordt dan nog gevraagd: Hoe wordt het koninkrijk der hemelen gesloten en geopend door de kerkelijke ban? Hier gaat het dus over de christelijke ban. Hoe moet die worden toegepast. Onze catechismus is in navolging van de leer van onze Heere Jezus Christus zeer lankmoedig. Er staat: als volgens het bevel van Christus, degenen die onder christelijke naam een onchristelijke leer of leven voeren, nadat ze ettelijke malen broederlijk zijn vermaand, zich van hun dwaalleer of schandelijk leven niet willen bekeren. Het gaat dus over mensen die onder een christelijke naam een onchristelijk leven leiden, daar moet u wel op letten. De christelijke ban gaat niet over mensen die in zonde vallen en daar berouw over hebben. Het kan wel zijn dat zulke mensen openlijk in zonden vallen, die in de gemeente bekend worden. Zulke mensen zullen dan wat men noemt onder stille censuur geplaatst worden, totdat ze in hun leven betonen, dat hun zonde van harte leed zijn. 't Kan voor een tijd goed zijn, dat zij niet toegelaten worden tot de bediening der sacramenten. Toch zijn zulke zondaren geen voorwerp van de kerkelijke tucht. Alleen zij zijn voorwerp van de kerkelijke tucht die nadat ze verschillende malen broederlijk vermaand zijn, toch doorgaan met een onchristelijke leer of leven te leiden. Het gaat dus beiden over leer en leven. de onderwijzer, wanneer zij na vele broederlijke vermaning en doorgaan in hun dwalingen of schandelijk leven, dan moet dat openbaar bestraft worden en moeten zij uit de gemeente des Heeren worden uitgestoten. Opdat de wijngaard des Heeren om hen niet onteerd wordt. Dit staat echter voorop, dat verborgen zonden in het verborgen behandeld moeten worden.

Die sleutel van de ban, is een gouden sleutel,
dat is de sleutel van liefde
Nee, niet naar de dominee of ouderling toekomen om te zeggen die of die heeft dat gedaan. Dan maakt u uzelf schuldig. Maar als u weet dat uw broeder of zuster gezondigd heeft, dan moet u naar hem of haar toe gaan en in liefde afmanen van het kwaad. En als ze het niet meer doen, dan nooit tegen iemand er wat van vertellen. Al zou u het tegen een beste vriend vertellen, dan staat u even schuldig als degene die dezonde gedaan heeft, voor God. Dan hoeven de mensen u niet te veroordelen, maar God zal het wel doen. Het is naar Zijn heilig woord, lees maar in Matth.18. Wanneer uw broeder niet ophoudt te zondigen, neem dan 1 of 2 vertrouwde mensen, die zwijgen kunnen, mee en ga er dan nog eens naar toe, zegt de Heere in Matth. 18 en doe het nog eens. Hier wil ik de nadruk op leggen: Die sleutel van de ban, is een gouden sleutel, dat is de sleutel van liefde. De tucht in Gods kerk is er tot behoud, is medisch. Nooit om iemand af te snijden of buiten te drijven of verloren te laten gaan, maar tot behoud. Opdat de zondaar door het gevoel van de verwijdering uit de gemeente des Heeren, de schuld voor God zou gaan voelen. Het is een middel tot bekering, zo moet het zijn. En, lezen we, opnieuw als lidmaten van Christus en Zijn gemeente aangenomen, zo wanneer ze waarachtige betering beloven. Maar dat is niet genoeg, ze moeten het ook bewijzen, en wanneer ze beterschap beloven en bewijzen, dan moeten ze weer als verloren zonen worden opgenomen, waar de kerk blij mee mag zijn. En zij begonnen vrolijk te zijn. Ik weet wel, dat valt voor ons farizeïstisch vlees niet mee. Dan zijn er zelfs oudste zonen die buiten blijven, omdat zij met hun vrienden willen vrolijk zijn met een bokje, maar de verloren zoon viert met niemand anders feest dan met zijn vader. Hij had het beste deel, hoewel hij een verlorene geweest was. Hij was teruggekeerd met belofte van beterschap en openbaarde dat in zijn leven. Welnu, zie hier in het kort de twee sleutelen u voorgehouden.


De beloften van het Evangelie zijn in Christus ja en amen
Wanneer u zich in de gemeente onder de prediking neerzet met een biddend hart en aan de Heere vraagt: Heere, hoor ik er nu bij of niet, ben ik nu ook een kind van U of ben ik geen kind. En indien ik nu ook een kind van U ben, ach Heere, laat dan ook die deur voor mij geopend worden, opdat ik met het rechtvaardig volk de poorten mag binnengaan. Dan mag u vrucht verwachten op de bediening van het woord en van de sleutels van het hemelrijk. De deur is nog open, het is nog geen nacht, de toorn van God is nog niet ten volle geopenbaard en de verdoemenis is nog niet ten volle over u besloten. Totdat zij zich tot God bekeren. Laten zij zich ervan verzekerd houden dat, als ze die beloften die in Christus ja en amen zijn, aannemen, God hen proclameert dat Hij geen zonden en overtreding meer ziet. Als u dan hier er binnen gezet wordt, als u door de sleutels van het hemelrijk een plaats en een naam hebt bij Gods volk, zodat u hier niet meer ontkennen kunt en durft, en wilt, dat het nieuwe leven uw deel is, verblijdt u dan in de hoop dat u straks zal opgaan tot Gods altaren, tot God uw God de bron van vreugd. Als dan hier het hemelrijk voor u geopend is, dan zullen straks de paarlen poorten zich ontsluiten wanneer u aankomt door Zijn heilige engelen geleid om uw voetstappen te zetten op de straten van goud. Om in het koninkrijk der hemelen te mogen delen in het heil en de gerechtigheid van Christus.


                         
 


a

LOGO


Sola Scriptura