Logo
Oleh-Dara-Nya

 

        

 


 
Nederlandse Pagina
2 Kor. 5:17   Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe  schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.

Joh. 3:3   Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik   zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van   God niet zien.


1 Joh. 5:10
  Wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf; wie God niet gelooft, heeft Hem tot leugenaar gemaakt, omdat   hij niet geloofd heeft het getuigenis dat God van Zijn Zoon getuigd heeft.


1 Kor. 2:14
 Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest   van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden.

1 Kor. 1:19   Want er staat geschreven: Ik zal de wijsheid van de wijzen verloren doen gaan en het verstand van de verstandigen zal Ik   tenietdoen.

Mat. 11:25  In die tijd antwoordde Jezus en zei: Ik dank U, Vader, Heere  van de hemel en van de aarde, dat U deze dingen voor wijzen en   verstandigen verborgen hebt, en ze aan de kinderen hebt geopenbaard.

Gal. 4:7  Zo dan, u bent geen dienstknecht meer, maar een zoon; en   indien u een zoon bent, zo bent u ook een erfgenaam van God door   Christus. .


Psalm 32: 2; 5
    Welgelukzalig is de mens, die de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is. Mijn zonde maakte ik U bekend, en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik   zei: Ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor de HEERE; en U   vergaf de ongerechtigheid van mijn zonde.

Rom. 4: 7-8   Welzalig zijn zij van wie de ongerechtigheden vergeven, en  van wie de zonden bedekt zijn, welzalig is de man aan wie de Heere de    zonde niet toerekent.


Maz. 66: 16
 Komt, hoort toe, o allen u, die God vreest, en ik zal     vertellen, wat Hij aan mijn ziel gedaan heeft.

Roma 7: 6
Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, daar wij die   gestorven zijn, onder welken wij gehouden waren; alzo dat wij dienen in nieuwigheid des geestes, en niet in de oudheid der letter.
.
Wahyu 21
  Openb. 21:5
Ziet, Ik maak alle dingen nieuw
Sola Scriptura