Logo
Oleh-Dara-Nya

 

        

 


  Bèibel – Bèibelstuka – Gado – Gadowortu – Stuka ini a Wortu fu Gado – Bijbelstuka – Sranantongo – Sranan Tongo – drai baka – drai yu libi – Yesus op baka trutru – Yesus opo baka na libi – Yu musu drai yu libi – A trutru Gado - ala sani kon nyun – prèise Masra – prijse Masra – Masra Yesus – Santa Yeye – Yesus Mesias – libi fu tego – libi fu têgo – Yesus ferlusu – Yesus frulusu – a lam fu Gado – sondusma – figabon nanga nyun sproiti – profeiti – profeti – a brudu fu a lam – Yesus ben salfu – Kownu Yesus – a Manpikin fu Gado – lobi Gado – lobi Yesus – bribi ini Gado – bribi ini Yesus – a marki na heimel – leti fu grontapu – mi na a Skapuman – skapupen - Wi ogridu Yu sa figi den puru – Kristus dede ini wi presi – gi glori na Masra – Masra ben yepi – dini Masra nanga yu heri ati – Masra de bigi – Mi Tata na hemel – blesi fu den sma – fertrow na ini Masra – Masra e strafu – a brudu fu a lam – Gado pramisi – kisi ferlusu – a nen fu Masra – heidensma – retidu – retifasi – a ferbontu fu Masra – a ben tyari wi pina – bun nyunsu – bun boskopu – Yesaya ben taki – Yesus meki den kon betre – prèisesingi – prijsesingi – lobiwan – Masra de mi tranga – libisma – drai baka – krin ati – lobi fu Masra – kisi blesi noso fluku – tan na libi – weri linnen krosi – a Manpikin fu libisma – no du sondu agensi Masra – leri Sranantongo – wortubuku sranantongo – stuka sranantongo – taki ini sranantongo – skrifi sranantongo – taki sranantongo bun – leri skrif sranantongo bun – preiki ini sranantongo - preikiman


Orang Farisi

 

 

 

 

 

                                                 Klik na tapu wan bèibelstuka-nen
  Bèibelstuka

 Yesus libi baka    Yesus ben opo baka trutru
  Bèibelstuka   1 - Luku Mi e meki ala sani kon nyun
  Bèibelstuka   2 - Prèise MASRA alaten en gi En bigi nen 
  Bèibelstuka   3 - Yesus ben tyari wi sari
  Bèibelstuka   4 - Yu sari-ati de hei moro leki den heimel  
  Bèibelstuka   5 - Wi e libi leki fa a Yeye fu Kristus wani
  Bèibelstuka   6 - Yu sa drai go baka na MASRA un Gado
  Bèibelstuka   7 - A sari-ati fu MASRA de fu têgo
  Bèibelstuka   8 - Gado poti En lobi ini wi ati èn gi wi En Santa Yeye
  Bèibelstuka   9 - A Santa Yeye sori Simeon fosi a dede Mesias o kon
  Bèibelstuka 10 - Nanga En koni sa meki furu sma kisi ferlusu
  Bèibelstuka 11 - Wan skin nomo de wan Yeye nomo de
  Bèibelstuka 12 - Gado poti En lobi ini wi ati doro a Santa Yeye
  Bèibelstuka 13 - A Lam warti fu lusu den lenti en fu opo a buku
  Bèibelstuka 14 - Daniel ben si wan bigi fisyun fu a Mansma
  Bèibelstuka 15 - Yu de wi Tata o MASRA
  Bèibelstuka 16 - Gado ben kari Moses na ini a bron-makabusi
  Bèibelstuka 17 - Profeiti Samuel ben leri a pipel a bun èn leti pasi
  Bèibelstuka 18 - Wan nyun heimel nanga wan nyun grontapu
  Bèibelstuka 19 - Breiti èn gi grani fu a wortu fu Masra !
  Bèibelstuka 20 - Gado gi En Manpikin glori fosi grontapu ben meki
  Bèibelstuka 21 - A ferbontu Gado fu têgo nanga Israel
  Bèibelstuka 22 - Profeiti Mikha ben taki fosi tak’ a Mesias sa kon
  Bèibelstuka 23 - Wi sondusma kon fri fu di a e bribi no ini wisrefi
  Bèibelstuka 24 - Luku a figabon te a bon begin gi nyun sproiti
  Bèibelstuka 25 - Ini Kristus wi de wan nyun meki sma
  Bèibelstuka 26 - Wan begi fu Profeiti Moses – Leri wi fu teri wi dei
  Bèibelstuka 27 - Wan begi fu Profeiti Danièl – Gado yere Yu dinari
  Bèibelstuka 28.1 Wan bigi ipi sma e tanapu na fesi a kownusturu
  Bèibelstuka 28.2 Den wasi den langa krosi ini a brudu fu a Lam
  Bèibelstuka 29 - Mi ben salfu Mi Kownu na tapu Sion Mi santa bergi
  Bèibelstuka 30 - Den sma na ini Kristus de den pikin fu a pramisi
  Bèibelstuka 31 - Blesi fu Gado bika A ben meki wi kon bun baka
  Bèibelstuka 32 - Yu MASRA sa blesi a reti-ati sma
  Bèibelstuka 33 - Dri kotoigi de ini heimel, a Tata, a Wortu, a Santa Yeye
  Bèibelstuka 34 - Kownu David - Mi kari Gado, a Moro Heiwan
  Bèibelstuka 35 - Maleakhi profeiti fu Yohanes a Dopuman
  Bèibelstuka 36 - Blesi fu den sma di abi wan tranga angri fu retidu
  Bèibelstuka 37 - Yesus sa kon baka a srefi fasi fa un si En go na heimel
  Bèibelstuka 38 - Doro den profeiti Gado ben pramisi En Manpikin
  Bèibelstuka 39 - Moses nanga den Israelsma singi wan singi
  Bèibelstuka 40 - Wakti na MASRA A sa meki yu ati kon tranga
  Bèibelstuka 41 - Ferlusu de fu a libisma bika A o kon na libi baka
  Bèibelstuka 42 - Sabi a Yeye fu Gado nanga Yesus En Manpikin
  Bèibelstuka 43 - Mi sa bekenti den sondu fu mi na MASRA
  Bèibelstuka 44 - Mi ati san meki yu e firi so brokosaka fu sanede yu bruya so
  Bèibelstuka 45 - A sma di e bribi na ini a Manpikin, a abi a libi fu têgo
  Bèibelstuka 46 - Lobi Gado èn tra sma soleki fa yu lobi yusrefi
  Bèibelstuka 47 - Mansma kon bun ini Gado ai fu di a e bribi na ini Kristus
  Bèibelstuka 48 - Gado ferkisi wi fosi a fundamenti fu grontapu ben seti
  Bèibelstuka 49 - Bika doro a bun-ati Gado un ben kisi ferlusu doro un bribi
  Bèibelstuka 50 - Blesi MASRA A abi furu sari-ati nanga bun-ati
  Bèibelstuka 51 - Gado ben tapu den bergi bun furu nanga watra
  Bèibelstuka 52 - A ston disi ben tron wan ukuston
  Bèibelstuka 53 - A sma di e bribi ini a Manpikin fu Gado sa libi fu tego
  Bèibelstuka 54 - Un mus tan du ala sani san mi ben leri en taigi unu
  Bèibelstuka 55 - Wi Gado de na ini Heimel fertrow na ini MASRA
  Bèibelstuka 56 - Den wiwiri fu un ede srefi Gado ben teri

  Bèibelstuka 57 - Den sa si a marki na heimel fu a Manpikin o kon

  Bèibelstuka 58 -
Filipus fruteri a heihei man fu Etiopia a bun nyunsu fu Yesus
  Bèibelstuka 59 - A tongo de wan faya no wan libisma man kan basi a tongo
  Bèibelstuka 60 - Agersitori fu wan guduman nanga wan potiman Lasarus
  Bèibelstuka 61 - San mi o pai MASRA baka fu ala bun di A e du gi mi
  Bèibelstuka 62 - Luku bun, a sma di no e tan ini a leri fu Kristus
  Bèibelstuka 63 - Mi na a brede san e gi libi

  Bèibelstuka 64 - Mi de a leti fu grontapu
  Bèibelstuka 65 - Mi na a bun skapuman Mi na a doro fu kon ini a skapupen
  Bèibelstuka 66 - Mi na a trutru droifibon en Mi Tata na a gronman
  Bèibelstuka 67 - Suma sa man prati wi fu a lobi fu Kristus
  Bèibelstuka 68 - Na fu di a trutru bribi wansma kisi ferlusu
  Bèibelstuka 69 - A sma kon bun ini Gado ai fu di a e bribi na ini Yesus
  Bèibelstuka 70 - Yosua miti Masra fosi den go ini Kanaan
  Bèibelstuka 71 - A Yeye fu Gado e kibri fu den sma di no abi a Santa Yeye
  Bèibelstuka 72 - Doro bribi na ini Kristus a makti fu sondu ben broko

  Bèibelstuka 73 - Mi no sa memre moro den sondu nanga den ogri fu den
  Bèibelstuka 74 - Masra ben o kisi wan opobaka na a di fu dri dei
  Bèibelstuka 75 - Na Yu abi wortu di e gi a libi fu têgo
  Bèibelstuka 76 - Wi ogridu, Yu sa figi den puru
  Bèibelstuka 77 - Mi o meki Mi Yeye kon na tapu ala libisma
  Bèibelstuka 78 - Furu falsi profeiti sa opo densrefi - pisi wan

  Bèibelstuka 79 - Furu falsi profeiti sa opo densrefi - pisi tu
  Bèibelstuka 80 - Fu tru, Yesus ben teki den siki fu wi na En tapu- pisi wan
  Bèibelstuka 81 - Fu tru, Yesus ben teki den siki fu wi na En tapu - pisi tu
  Bèibelstuka 82 - Abi sari-ati gi mi, o MASRA !

  Bèibelstuka 83 - Libisma no man du en, ma Gado kan du ala sani
  Bèibelstuka 84 - MASRA o tron wan leti gi yu fu têgo
  Bèibelstuka 85 - Ini a leti fu Yu wi e si a leti !
  Bèibelstuka 86 - Un pipel, tesi èn si taki MASRA de bun !
  Bèibelstuka 87 - Masra, poti yesi, arki den begi fu mi !
  Bèibelstuka 88 - Dreiwatra no o kiri den
  Bèibelstuka 89 - Suku fosi a kownukondre fu Gado nanga En letfasi
  Bèibelstuka 90 - Meki mi yere fu a bun-ati fu Yu na mamanten
  Bèibelstuka 91 - Luku, Mi Dinari, disi Mi ben ferkisi
  Bèibelstuka 92 - Un kon dan, meki un taki luku suma abi leti, so MASRA de taki
  Bèibelstuka 93 - Gado ben gi David a pramisi, nanga den bakapikin fu en
  Bèibelstuka 94 - Den sma di dede na ini Yesus kba den o kon baka nanga En tu
  Bèibelstuka 95 - Ma a wortu fu Masra e tan fu têgo
  Bèibelstuka 96 - Ma wi lobi En, fu di na Gado fosi ben lobi wi
  Bèibelstuka 97 - Yu no mus suku gudu dya na grontapu
  Bèibelstuka 98 - Futru, Gado na mi Ferlusuman
  Bèibelstuka 99 - Leri mi fu du den sani fu Yu, di wi mus tan du
  Bèibelstuka 100 - Yu sa drai go baka na MASRA un Gado
  Bèibelstuka 101 - No frede, bigin fu now yu o fanga libisma
  Bèibelstuka 102 - Mi poti Mi baka gi den wan di e gi Mi fonfon
  Bèibelstuka 103 - Gado kibri den sani disi gi den koniman nanga den sabiman
  Bèibelstuka 104 - Gado ben meki sma skrifi ala den sani di de na ini Santa Buku
  Bèibelstuka 105 - A sma di bun ini Gado ai, sa libi fu di a bribi
  Bèibelstuka 106 -
Kristus, leki a fosiwan fu ala sma di dede kba, kisi wan opobaka trutru
  Bèibelstuka 00
0 - Under construction

  Bèibelstuka 000 - Under construction

  Bèibelstuka 000 - Under construction

With God all things are possible

 

 

Hervormde Gemeente Paramaribo

 

 

 

 

 

 

Taki nanga Nikodemus
Stadskerk - Paramaribo
Hervormde Gemeente Paramaribo
Sola Scriptura